پیوند ها:

پیام هوادار

 

 

گلزنان مس

   
 فراز امامعلی  5
قائم اسلامی خواه 2
محمد قاضی 2
 محمدحسین کریم زاده  1
 علیرضا نقی زاده  1
 مهرداد آوخ  1
سجاد آشوری 1
 مسیح زاهدی  1
 محمد رضا سلیمانی 1
   
   
   
   
   
   
 

چه کسانی رئیس فدراسیون فوتبال را انتخاب می کنند

رئیس مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در حالی در انتخابات شرکت می کند که حق رای ندارد و تنها جلسه را اداره می کند. مجمع 74 عضو دارد که بر اساس قوانین تعیین شده در صورت حضور دو سوم اعضاء، مجمع رسمیت پیدا می کند. رئیس در دور اول در صورت کسب دوم سوم آرای رای دهندگان یعنی 49 رای انتخاب خواهد شد. در غیر اینصورت انتخابات به دور دوم کشیده می شود و دو نفری که بیشترین رای را آورده باشند در دور دوم حضور خواهند یافت و دور دوم هم کسی که بیشترین رای را آورده باشد رئیس خواهد شد.
مجمع عمومی 74 عضو دارد که بسیاری از اعضای مجمع عمومی متغیر هستند و می شود این طور گفت که بیشتر شخصیت های حقوقی عضو مجمع هستند.
اعضای مجمع حتی می توانند در صورت عدم کفایت رئیس برای اداره فوتبال درخواست مجمع فوق العاده و هم چنین استیضاح وی دهند که تا اکنون این اتفاق رخ نداده است.
ماده 26 اساسنامه هم در مورد  انتخابات بحث کرده است. اینکه رئیس در دور اول باید چند درصد آراء را کسب کند و در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود و هر دو نامزد به صورت مساوی رای بیاورند چه کسی رئیس خواهد شد.
ماده 22 اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای مجمع را مشخص کرده است.
ماده 22 -اعضاي مجمع و آرا
1 -نمايندگان حاضر در مجمع بايستي نماينده عضو فدراسیون بوده كه از طريق انتخاب يا انتصاب معرفي شده باشند.

مجمع از اعضای زير تشكیل شده است:
1-1 وزير ورزش و جوانان (1 نفر)
2-1 معاون ورزش قهرماني و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان (1 نفر)
3-1 مديران عامل يا يكي از اعضای هیات مديره هر يك از باشگاه های حاضر در آخرين دوره فصل مسابقات لیگ برتر.
4-1 مديران عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از 8 باشگاه دسته اول كه رتبه های اول تا هشتم را كسب نموده اند. (در صورتي كه مسابقات در چند گروه برگزار شود از هر گروه بطور مساوی بر اساس رتبه های بالاتر انتخاب خواهند شد.)
5-1 مديران عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از 2 باشگاه دسته دوم كه رتبه های اول تا دوم را كسب كرده اند.
6-1 مديران عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از 2 باشگاه اختصاصي فوتسال كه بالاترين رتبه ها را در لیگ برتر فوتسال كسب كرده اند.
7-1 مدير عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از باشگاه اختصاصي فوتبال ساحلي كه در بالاترين لیگ فوتبال ساحلي آقايان بالاترين رتبه را كسب كرده است .
8-1 مدير عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از باشگاه اختصاصي فوتسال كه در بالاترين لیگ فوتسال بانوان رتبه اول را كسب كرده است .
9-1 مدير عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از باشگاه اختصاصي فوتبال ساحلي كه در بالاترين لیگ فوتبال ساحلي بانوان بالاترين رتبه را كسب كرده است .
10-1 مدير عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از باشگاهي كه در بالاترين لیگ فوتبال بانوان رتبه اول را كسب كرده است .
11-1 رئیس يا نايب رئیس و يا دبیر هیأت های فوتبال استان ها كه بر اساس اساسنامه خود انتخاب شده اند.
12-1 روسا يا دبیران هیات ها يا انجمن های فوتبال در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری؛ آموزش و پرورش؛ كار و امور اجتماعي؛ ستاد كل نیروهای مسلح و ورزش های روستائي (در صورتي كه به عضويت فدراسیون در آمده باشند. مجموعاً 5 نفر.)
13-1 يك نفر نماينده كانون يا اتحاديه رسمي مربیان (تا زمان تشكیل اين اتحاديه، سرمربي ايراني تیم ملي فوتبال بزرگسالان و در صورتي كه ايراني نباشد، سرمربي ايراني تیم مليفوتبال المپیك.)
14-1 يك نفر نماينده كانون يا اتحاديه رسمي داوران (تا زمان تشكیل اتحاديه، داوری كه بالاترين امتیاز را در لیست داوران بین المللي دارد.)
15-1 يك نفر نماينده كانون يا اتحاديه بازيكنان (تا زمان تشكیل اتحاديه، كاپیتان تیم ملي فوتبال بزرگسالان.)
16-1 هر فرد ايراني كه به عضويت كمیته های اجرايي كنفدراسیون يا فیفا انتخاب شده و مشغول انجام وظیفه باشد، در طول دوران عضويت خود، عضو مجمع فدراسیون خواهد بود.
2 - اعضای بند 3-1 الي 10-1 برحسب نتايج آخرين دوره فصل مسابقات كه به اتمام رسیده و آخرين رده بندی امتیازات اعمال شده در پايان دوره يك ساله تعیین مي شود.
3 -اولويت برای شركت در جلسه مجمع عمومي با بالاترين مقام مسئول شخصیت حقوقي است كه طبق اين اساسنامه عضو مجمع است و در صورت غیبت، حضور نفرات جانشین با ارائه معرفي نامه معتبر با امضای همان مقام امكان پذير است.
4-كلیه اعضای شركت كننده در مجمع از حق رای برابر(يك رأی) برخوردارند. فقط اعضای حاضر در جلسه مي توانند رای بدهند. ارسال رای از طريق وكالت يا نامه قابل
پذيرش نیست.
5-كلیه اعضای مجمع بايد تابعیت ايراني داشته باشند .

یادآور می شود مدیرعامل باشگاه صنعت مس رفسنجان ، رئیس هیئت فوتبال استان و مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان در این انتخابات حضور داشته و حق یک رای را خواهند داشت.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید